1:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים א – Tehilim 1
Tehilim 1
Westminster Leningrad Codex
1 א אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב
2 ב כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה
3 ג והיה כעץ שתול על-פלגי-מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא-יבול וכל אשר-יעשה יצליח
4 ד לא-כן הרשעים כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח
5 ה על-כן לא-יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים
6 ו כי-יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד
תהלים ב – Tehilim 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150