5:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים ה – Tehilim 5
Tehilim 5
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח אל-הנחילות מזמור לדוד
2 ב אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי
3 ג הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי-אליך אתפלל
4 ד יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך-לך ואצפה
5 ה כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע
6 ו לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל-פעלי און
7 ז תאבד דברי כזב איש-דמים ומרמה יתעב יהוה
8 ח ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך
9 ט יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך
10 י כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון
11 יא האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי-מרו בך
12 יב וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך
13 יג כי-אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו
תהלים ו – Tehilim 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150