10:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים י – Tehilim 10
Tehilim 10
Westminster Leningrad Codex
1 א למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה
2 ב בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו
3 ג כי-הלל רשע על-תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה
4 ד רשע כגבה אפו בל-ידרש אין אלהים כל-מזמותיו
5 ה יחילו דרכו בכל-עת מרום משפטיך מנגדו כל-צורריו יפיח בהם
6 ו אמר בלבו בל-אמוט לדר ודר אשר לא-ברע
7 ז אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון
8 ח ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו
9 ט יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו
10 י ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים
11 יא אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל-ראה לנצח
12 יב קומה יהוה אל נשא ידך אל-תשכח עניים
13 יג על-מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש
14 יד ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר
15 טו שבר זרוע רשע ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא
16 טז יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו
17 יז תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך
18 יח לשפט יתום ודך בל-יוסיף עוד לערץ אנוש מן-הארץ
תהלים יא – Tehilim 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150