12:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים יב – Tehilim 12
Tehilim 12
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח על-השמינית מזמור לדוד
2 ב הושיעה יהוה כי-גמר חסיד כי-פסו אמונים מבני אדם
3 ג שוא ידברו איש את-רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו
4 ד יכרת יהוה כל-שפתי חלקות לשון מדברת גדלות
5 ה אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו
6 ו משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו
7 ז אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים
8 ח אתה-יהוה תשמרם תצרנו מן-הדור זו לעולם
9 ט סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם
תהלים יג – Tehilim 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150