16:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים טז – Tehilim 16
Tehilim 16
Westminster Leningrad Codex
1 א מכתם לדוד שמרני אל כי-חסיתי בך
2 ב אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל-עליך
3 ג לקדושים אשר-בארץ המה ואדירי כל-חפצי-בם
4 ד ירבו עצבותם אחר מהרו בל-אסיך נסכיהם מדם ובל-אשא את-שמותם על-שפתי
5 ה יהוה מנת-חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי
6 ו חבלים נפלו-לי בנעמים אף-נחלת שפרה עלי
7 ז אברך את-יהוה אשר יעצני אף-לילות יסרוני כליותי
8 ח שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל-אמוט
9 ט לכן שמח לבי ויגל כבודי אף-בשרי ישכן לבטח
10 י כי לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת
11 יא תודיעני ארח חיים שבע שמחות את-פניך נעמות בימינך נצח
תהלים יז – Tehilim 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150