17:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים יז – Tehilim 17
Tehilim 17
Westminster Leningrad Codex
1 א תפלה לדוד שמעה יהוה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה
2 ב מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים
3 ג בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל-תמצא זמתי בל-יעבר-פי
4 ד לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ
5 ה תמך אשרי במעגלותיך בל-נמוטו פעמי
6 ו אני-קראתיך כי-תענני אל הט-אזנך לי שמע אמרתי
7 ז הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך
8 ח שמרני כאישון בת-עין בצל כנפיך תסתירני
9 ט מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי
10 י חלבמו סגרו פימו דברו בגאות
11 יא אשרינו עתה סבבוני עיניהם ישיתו לנטות בארץ
12 יב דמינו כאריה יכסוף לטרף וככפיר ישב במסתרים
13 יג קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך
14 יד ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם
15 טו אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך
תהלים יח – Tehilim 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150