18:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים יח – Tehilim 18
Tehilim 18
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את-דברי השירה הזאת ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו ומיד שאול
2 ב ויאמר ארחמך יהוה חזקי
3 ג יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה-בו מגני וקרן-ישעי משגבי
4 ד מהלל אקרא יהוה ומן-איבי אושע
5 ה אפפוני חבלי-מות ונחלי בליעל יבעתוני
6 ו חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות
7 ז בצר-לי אקרא יהוה ואל-אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו
8 ח ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי-חרה לו
9 ט עלה עשן באפו ואש-מפיו תאכל גחלים בערו ממנו
10 י ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו
11 יא וירכב על-כרוב ויעף וידא על-כנפי-רוח
12 יב ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת-מים עבי שחקים
13 יג מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי-אש
14 יד וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי-אש
15 טו וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם
16 טז ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך
17 יז ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים
18 יח יצילני מאיבי עז ומשנאי כי-אמצו ממני
19 יט יקדמוני ביום-אידי ויהי-יהוה למשען לי
20 כ ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי
21 כא יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי
22 כב כי-שמרתי דרכי יהוה ולא-רשעתי מאלהי
23 כג כי כל-משפטיו לנגדי וחקתיו לא-אסיר מני
24 כד ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני
25 כה וישב-יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו
26 כו עם-חסיד תתחסד עם-גבר תמים תתמם
27 כז עם-נבר תתברר ועם-עקש תתפתל
28 כח כי-אתה עם-עני תושיע ועינים רמות תשפיל
29 כט כי-אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי
30 ל כי-בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג-שור
31 לא האל תמים דרכו אמרת-יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו
32 לב כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו
33 לג האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי
34 לד משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני
35 לה מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת-נחושה זרועתי
36 לו ותתן-לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני
37 לז תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי
38 לח ארדוף אויבי ואשיגם ולא-אשוב עד-כלותם
39 לט אמחצם ולא-יכלו קום יפלו תחת רגלי
40 מ ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי
41 מא ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם
42 מב ישועו ואין-מושיע על-יהוה ולא ענם
43 מג ואשחקם כעפר על-פני-רוח כטיט חוצות אריקם
44 מד תפלטני מריבי-עם תשימני לראש גוים עם לא-ידעתי יעבדוני
45 מה לשמע אזן ישמעו לי בני-נכר יכחשו-לי
46מו בני-נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם
47מז חי-יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי
48מח האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי
49מט מפלטי מאיבי אף מן-קמי תרוממני מאיש חמס תצילני
50נ על-כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה
51נא מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד-עולם
תהלים יט – Tehilim 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150