19:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים יט – Tehilim 19
Tehilim 19
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח מזמור לדוד
2 ב השמים מספרים כבוד-אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע
3 ג יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה-דעת
4 ד אין-אמר ואין דברים בלי נשמע קולם
5 ה בכל-הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם-אהל בהם
6 ו והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח
7 ז מקצה השמים מוצאו ותקופתו על-קצותם ואין נסתר מחמתו
8 ח תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי
9 ט פקודי יהוה ישרים משמחי-לב מצות יהוה ברה מאירת עינים
10 י יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו
11 יא הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים
12 יב גם-עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב
13 יג שגיאות מי-יבין מנסתרות נקני
14 יד גם מזדים חשך עבדך אל-ימשלו-בי אז איתם ונקיתי מפשע רב
15 טו יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי
תהלים כ – Tehilim 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150