21:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים כא – Tehilim 21
Tehilim 21
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח מזמור לדוד
2 ב יהוה בעזך ישמח-מלך ובישועתך מה-יגיל מאד
3 ג תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל-מנעת סלה
4 ד כי-תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז
5 ה חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד
6 ו גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו
7 ז כי-תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את-פניך
8 ח כי-המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל-ימוט
9 ט תמצא ידך לכל-איביך ימינך תמצא שנאיך
10 י תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש
11 יא פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם
12 יב כי-נטו עליך רעה חשבו מזמה בל-יוכלו
13 יג כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על-פניהם
14 יד רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך
תהלים כב – Tehilim 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150