26:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים כו – Tehilim 26
Tehilim 26
Westminster Leningrad Codex
1 א לדוד שפטני יהוה כי-אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד
2 ב בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי
3 ג כי-חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך
4 ד לא-ישבתי עם-מתי-שוא ועם נעלמים לא אבוא
5 ה שנאתי קהל מרעים ועם-רשעים לא אשב
6 ו ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את-מזבחך יהוה
7 ז לשמע בקול תודה ולספר כל-נפלאותיך
8 ח יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך
9 ט אל-תאסף עם-חטאים נפשי ועם-אנשי דמים חיי
10 י אשר-בידיהם זמה וימינם מלאה שחד
11 יא ואני בתמי אלך פדני וחנני
12 יב רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה
תהלים כז – Tehilim 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150