29:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים כט – Tehilim 29
Tehilim 29
Westminster Leningrad Codex
1 א מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז
2 ב הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת-קדש
3 ג קול יהוה על-המים אל-הכבוד הרעים יהוה על-מים רבים
4 ד קול-יהוה בכח קול יהוה בהדר
5 ה קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את-ארזי הלבנון
6 ו וירקידם כמו-עגל לבנון ושרין כמו בן-ראמים
7 ז קול-יהוה חצב להבות אש
8 ח קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש
9 ט קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד
10 י יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם
11 יא יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את-עמו בשלום
תהלים ל – Tehilim 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150