30:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים ל – Tehilim 30
Tehilim 30
Westminster Leningrad Codex
1 א מזמור שיר-חנכת הבית לדוד
2 ב ארוממך יהוה כי דליתני ולא-שמחת איבי לי
3 ג יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני
4 ד יהוה העלית מן-שאול נפשי חייתני מיורדי-בור
5 ה זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו
6 ו כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה
7 ז ואני אמרתי בשלוי בל-אמוט לעולם
8 ח יהוה ברצונך העמדתה להררי-עז הסתרת פניך הייתי נבהל
9 ט אליך יהוה אקרא ואל-אדני אתחנן
10 י מה-בצע בדמי ברדתי אל-שחת היודך עפר היגיד אמתך
11 יא שמע-יהוה וחנני יהוה היה-עזר לי
12 יב הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה
13 יג למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך
תהלים לא – Tehilim 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150