31:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים לא – Tehilim 31
Tehilim 31
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח מזמור לדוד
2 ב בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם בצדקתך פלטני
3 ג הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז לבית מצודות להושיעני
4 ד כי-סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני
5 ה תוציאני מרשת זו טמנו לי כי-אתה מעוזי
6 ו בידך אפקיד רוחי פדית אותי יהוה אל אמת
7 ז שנאתי השמרים הבלי-שוא ואני אל-יהוה בטחתי
8 ח אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את-עניי ידעת בצרות נפשי
9 ט ולא הסגרתני ביד-אויב העמדת במרחב רגלי
10 י חנני יהוה כי צר-לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני
11 יא כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו
12 יב מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני
13 יג נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד
14 יד כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו
15 טו ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה
16 טז בידך עתתי הצילני מיד-אויבי ומרדפי
17 יז האירה פניך על-עבדך הושיעני בחסדך
18 יח יהוה אל-אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול
19 יט תאלמנה שפתי-שקר הדברות על-צדיק עתק בגאוה ובוז
20 כ מה רב-טובך אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם
21 כא תסתירם בסתר פניך מרכסי-איש תצפנם בסכה מריב לשנות
22 כב ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור
23 כג ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך
24 כד אהבו את-יהוה כל-חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על-יתר עשה גאוה
25 כה חזקו ויאמץ לבבכם כל-המיחלים ליהוה
תהלים לב – Tehilim 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150