33:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים לג – Tehilim 33
Tehilim 33
Westminster Leningrad Codex
1 א רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה
2 ב הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו-לו
3 ג שירו-לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה
4 ד כי-ישר דבר-יהוה וכל-מעשהו באמונה
5 ה אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ
6 ו בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל-צבאם
7 ז כנס כנד מי הים נתן באוצרות תהומות
8 ח ייראו מיהוה כל-הארץ ממנו יגורו כל-ישבי תבל
9 ט כי הוא אמר ויהי הוא-צוה ויעמד
10 י יהוה הפיר עצת-גוים הניא מחשבות עמים
11 יא עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר
12 יב אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו
13 יג משמים הביט יהוה ראה את-כל-בני האדם
14 יד ממכון-שבתו השגיח אל כל-ישבי הארץ
15 טו היצר יחד לבם המבין אל-כל-מעשיהם
16 טז אין-המלך נושע ברב-חיל גבור לא-ינצל ברב-כח
17 יז שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט
18 יח הנה עין יהוה אל-יראיו למיחלים לחסדו
19 יט להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב
20 כ נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא
21 כא כי-בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו
22 כב יהי-חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך
תהלים לד – Tehilim 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150