34:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים לד – Tehilim 34
Tehilim 34
Westminster Leningrad Codex
1 לדוד בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך
1 א 2 אברכה את-יהוה בכל-עת תמיד תהלתו בפי
2 ב 3 ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו
3 ג 4 גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו
4 ד 5 דרשתי את-יהוה וענני ומכל-מגורותי הצילני
5 ה 6 הביטו אליו ונהרו ופניהם אל-יחפרו
6 ו
7 ז 7 זה עני קרא ויהוה שמע ומכל-צרותיו הושיעו
8 ח 8 חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו ויחלצם
9 ט 9 טעמו וראו כי-טוב יהוה אשרי הגבר יחסה-בו
10 י 10 יראו את-יהוה קדשיו כי-אין מחסור ליראיו
11 כ 11 כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב
12 ל 12 לכו-בנים שמעו-לי יראת יהוה אלמדכם
13 ‭מ 13 מי-האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב
14 ‭נ 14 נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה
15 ס 15 סור מרע ועשה-טוב בקש שלום ורדפהו
16 ע 16 עיני יהוה אל-צדיקים ואזניו אל-שועתם
17 ‭פ 17 פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם
18 ‭צ 18 צעקו ויהוה שמע ומכל-צרותם הצילם
19 ק 19 קרוב יהוה לנשברי-לב ואת-דכאי-רוח יושיע
20 ר 20 רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה
21 ש 21 שמר כל-עצמותיו אחת מהנה לא נשברה
22 ת 22 תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו
23 פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל-החסים בו
תהלים לה – Tehilim 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150