39:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים לט – Tehilim 39
Tehilim 39
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח לידיתון מזמור לדוד
2 ב אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי
3 ג נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר
4 ד חם-לבי בקרבי בהגיגי תבער-אש דברתי בלשוני
5 ה הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה-היא אדעה מה-חדל אני
6 ו הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל-הבל כל-אדם נצב סלה
7 ז אך-בצלם יתהלך-איש אך-הבל יהמיון יצבר ולא-ידע מי-אספם
8 ח ועתה מה-קויתי אדני תוחלתי לך היא
9 ט מכל-פשעי הצילני חרפת נבל אל-תשימני
10 י נאלמתי לא אפתח-פי כי אתה עשית
11 יא הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי
12 יב בתוכחות על-עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל-אדם סלה
13 יג שמעה תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל-דמעתי אל-תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל-אבותי
14 יד השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני
תהלים מ – Tehilim 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150