40:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים מ – Tehilim 40
Tehilim 40
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח לדוד מזמור
2 ב קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי
3 ג ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על-סלע רגלי כונן אשרי
4 ד ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה
5 ה אשרי הגבר אשר-שם יהוה מבטחו ולא-פנה אל-רהבים ושטי כזב
6 ו רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר
7 ז זבח ומנחה לא-חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת
8 ח אז אמרתי הנה-באתי במגלת-ספר כתוב עלי
9 ט לעשות-רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי
10 י בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת
11 יא צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא-כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב
12 יב אתה יהוה לא-תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני
13 יג כי אפפו-עלי רעות עד-אין מספר השיגוני עונתי ולא-יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני
14 יד רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה
15 טו יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי
16 טז ישמו על-עקב בשתם האמרים לי האח האח
17 יז ישישו וישמחו בך כל-מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך
18 יח ואני עני ואביון אדני יחשב-לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל-תאחר
תהלים מא – Tehilim 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150