41:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים מא – Tehilim 41
Tehilim 41
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח מזמור לדוד
2 ב אשרי משכיל אל-דל ביום רעה ימלטהו יהוה
3 ג יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל-תתנהו בנפש איביו
4 ד יהוה יסעדנו על-ערש דוי כל-משכבו הפכת בחליו
5 ה אני-אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי-חטאתי לך
6 ו אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו
7 ז ואם-בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ-און לו יצא לחוץ ידבר
8 ח יחד עלי יתלחשו כל-שנאי עלי יחשבו רעה לי
9 ט דבר-בליעל יצוק בו ואשר שכב לא-יוסיף לקום
10 י גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב
11 יא ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם
12 יב בזאת ידעתי כי-חפצת בי כי לא-יריע איבי עלי
13 יג ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם
14 יד ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן
תהלים מב – Tehilim 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150