42:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים מב – Tehilim 42
Tehilim 42
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח משכיל לבני-קרח
2 ב כאיל תערג על-אפיקי-מים כן נפשי תערג אליך אלהים
3 ג צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים
4 ד היתה-לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל-היום איה אלהיך
5 ה אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד-בית אלהים בקול-רנה ותודה המון חוגג
6 ו מה-תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחלי לאלהים כי-עוד אודנו ישועות פניו
7 ז אלהי עלי נפשי תשתוחח על-כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער
8 ח תהום-אל-תהום קורא לקול צנוריך כל-משבריך וגליך עלי עברו
9 ט יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי
10 י אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה-קדר אלך בלחץ אויב
11 יא ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל-היום איה אלהיך
12 יב מה-תשתוחחי נפשי ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועת פני ואלהי
תהלים מג – Tehilim 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150