45:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים מה – Tehilim 45
Tehilim 45
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח על-ששנים לבני-קרח משכיל שיר ידידת
2 ב רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר
3 ג יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על-כן ברכך אלהים לעולם
4 ד חגור-חרבך על-ירך גבור הודך והדרך
5 ה והדרך צלח רכב על-דבר-אמת וענוה-צדק ותורך נוראות ימינך
6 ו חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך
7 ז כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך
8 ח אהבת צדק ותשנא-רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחברך
9 ט מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך מן-היכלי שן מני שמחוך
10 י בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר
11 יא שמעי-בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך
12 יב ויתאו המלך יפיך כי-הוא אדניך והשתחוי-לו
13 יג ובת-צר במנחה פניך יחלו עשירי עם
14 יד כל-כבודה בת-מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה
15 טו לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך
16 טז תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך
17 יז תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל-הארץ
18 יח אזכירה שמך בכל-דר ודר על-כן עמים יהודוך לעלם ועד
תהלים מו – Tehilim 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150