46:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים מו – Tehilim 46
Tehilim 46
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח לבני-קרח על-עלמות שיר
2 ב אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד
3 ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים
4 ד יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה
5 ה נהר פלגיו ישמחו עיר-אלהים קדש משכני עליון
6 ו אלהים בקרבה בל-תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר
7 ז המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ
8 ח יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה
9 ט לכו-חזו מפעלות יהוה אשר-שם שמות בארץ
10 י משבית מלחמות עד-קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש
11 יא הרפו ודעו כי-אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ
12 יב יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה
תהלים מז – Tehilim 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150