48:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים מח – Tehilim 48
Tehilim 48
Westminster Leningrad Codex
1 א שיר מזמור לבני-קרח
2 ב גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר-קדשו
3 ג יפה נוף משוש כל-הארץ הר-ציון ירכתי צפון קרית מלך רב
4 ד אלהים בארמנותיה נודע למשגב
5 ה כי-הנה המלכים נועדו עברו יחדו
6 ו המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו
7 ז רעדה אחזתם שם חיל כיולדה
8 ח ברוח קדים תשבר אניות תרשיש
9 ט כאשר שמענו כן ראינו בעיר-יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד-עולם סלה
10 י דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך
11 יא כשמך אלהים כן תהלתך על-קצוי-ארץ צדק מלאה ימינך
12 יב ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך
13 יג סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה
14 יד שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון
15 טו כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על-מות
תהלים מט – Tehilim 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150