49:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים מט – Tehilim 49
Tehilim 49
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח לבני-קרח מזמור
2 ב שמעו-זאת כל-העמים האזינו כל-ישבי חלד
3 ג גם-בני אדם גם-בני-איש יחד עשיר ואביון
4 ד פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות
5 ה אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי
6 ו למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני
7 ז הבטחים על-חילם וברב עשרם יתהללו
8 ח אח לא פדה יפדה איש לא-יתן לאלהים כפרו
9 ט ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם
10 י ויחי-עוד לנצח לא יראה השחת
11 יא כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם
12 יב קרבם בתימו לעולם משכנתם לדור ודר קראו בשמותם עלי אדמות
13 יג ואדם ביקר בל-ילין נמשל כבהמות נדמו
14 יד זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה
15 טו כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו
16 טז אך-אלהים יפדה נפשי מיד-שאול כי יקחני סלה
17 יז אל-תירא כי-יעשר איש כי-ירבה כבוד ביתו
18 יח כי לא במותו יקח הכל לא-ירד אחריו כבודו
19 יט כי-נפשו בחייו יברך ויודך כי-תיטיב לך
20 כ תבוא עד-דור אבותיו עד-נצח לא יראו-אור
21 כא אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו
תהלים נ – Tehilim 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150