50:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים נ – Tehilim 50
Tehilim 50
Westminster Leningrad Codex
1 א מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא-ארץ ממזרח-שמש עד-מבאו
2 ב מציון מכלל-יפי אלהים הופיע
3 ג יבא אלהינו ואל-יחרש אש-לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד
4 ד יקרא אל-השמים מעל ואל-הארץ לדין עמו
5 ה אספו-לי חסידי כרתי בריתי עלי-זבח
6 ו ויגידו שמים צדקו כי-אלהים שפט הוא סלה
7 ז שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי
8 ח לא על-זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד
9 ט לא-אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים
10 י כי-לי כל-חיתו-יער בהמות בהררי-אלף
11 יא ידעתי כל-עוף הרים וזיז שדי עמדי
12 יב אם-ארעב לא-אמר לך כי-לי תבל ומלאה
13 יג האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה
14 יד זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך
15 טו וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני
16 טז ולרשע אמר אלהים מה-לך לספר חקי ותשא בריתי עלי-פיך
17 יז ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך
18 יח אם-ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך
19 יט פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה
20 כ תשב באחיך תדבר בבן-אמך תתן-דפי
21 כא אלה עשית והחרשתי דמית היות-אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך
22 כב בינו-נא זאת שכחי אלוה פן-אטרף ואין מציל
23 כג זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים
תהלים נא – Tehilim 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150