56:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים נו – Tehilim 56
Tehilim 56
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח על-יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אותו פלשתים בגת
2 ב חנני אלהים כי-שאפני אנוש כל-היום לחם ילחצני
3 ג שאפו שוררי כל-היום כי-רבים לחמים לי מרום
4 ד יום אירא אני אליך אבטח
5 ה באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה בשר לי
6 ו כל-היום דברי יעצבו עלי כל-מחשבתם לרע
7 ז יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי
8 ח על-און פלט-למו באף עמים הורד אלהים
9 ט נדי ספרתה-אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך
10 י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה-ידעתי כי-אלהים לי
11 יא באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר
12 יב באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה אדם לי
13 יג עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך
14 יד כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים
תהלים נז – Tehilim 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150