59:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים נט – Tehilim 59
Tehilim 59
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את-הבית להמיתו
2 ב הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני
3 ג הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני
4 ד כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא-פשעי ולא-חטאתי יהוה
5 ה בלי-עון ירצון ויכוננו עורה לקראתי וראה
6 ו ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל-הגוים אל-תחן כל-בגדי און סלה
7 ז ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר
8 ח הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי-מי שמע
9 ט ואתה יהוה תשחק-למו תלעג לכל-גוים
10 י עזו אליך אשמרה כי-אלהים משגבי
11 יא אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשררי
12 יב אל-תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני
13 יג חטאת-פימו דבר-שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו
14 יד כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי-אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה
15 טו וישבו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר
16 טז המה ינועון לאכל אם-לא ישבעו וילינו
17 יז ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי-היית משגב לי ומנוס ביום צר-לי
18 יח עזי אליך אזמרה כי-אלהים משגבי אלהי חסדי
תהלים ס – Tehilim 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150