62:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים סב – Tehilim 62
Tehilim 62
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח על-ידותון מזמור לדוד
2 ב אך אל-אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי
3 ג אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא-אמוט רבה
4 ד עד-אנה תהותתו על-איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה
5 ה אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו-סלה
6 ו אך לאלהים דומי נפשי כי-ממנו תקותי
7 ז אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט
8 ח על-אלהים ישעי וכבודי צור-עזי מחסי באלהים
9 ט בטחו בו בכל-עת עם שפכו-לפניו לבבכם אלהים מחסה-לנו סלה
10 י אך הבל בני-אדם כזב בני-איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד
11 יא אל-תבטחו בעשק ובגזל אל-תהבלו חיל כי-ינוב אל-תשיתו לב
12 יב אחת דבר אלהים שתים-זו שמעתי כי עז לאלהים
13 יג ולך-אדני חסד כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו
תהלים סג – Tehilim 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150