65:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים סה – Tehilim 65
Tehilim 65
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח מזמור לדוד שיר
2 ב לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם-נדר
3 ג שמע תפלה עדיך כל-בשר יבאו
4 ד דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם
5 ה אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך
6 ו נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל-קצוי-ארץ וים רחקים
7 ז מכין הרים בכחו נאזר בגבורה
8 ח משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים
9 ט וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי בקר וערב תרנין
10 י פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי-כן תכינה
11 יא תלמיה רוה נחת גדודה ברביבים תמגגנה צמחה תברך
12 יב עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן
13 יג ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה
14 יד לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו-בר יתרועעו אף-ישירו
תהלים סו – Tehilim 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150