66:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים סו – Tehilim 66
Tehilim 66
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל-הארץ
2 ב זמרו כבוד-שמו שימו כבוד תהלתו
3 ג אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך
4 ד כל-הארץ ישתחוו לך ויזמרו-לך יזמרו שמך סלה
5 ה לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על-בני אדם
6 ו הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה-בו
7 ז משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל-ירימו למו סלה
8 ח ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו
9 ט השם נפשנו בחיים ולא-נתן למוט רגלנו
10 י כי-בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף-כסף
11 יא הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו
12 יב הרכבת אנוש לראשנו באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה
13 יג אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי
14 יד אשר-פצו שפתי ודבר-פי בצר-לי
15 טו עלות מיחים אעלה-לך עם-קטרת אילים אעשה בקר עם-עתודים סלה
16 טז לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים אשר עשה לנפשי
17 יז אליו פי-קראתי ורומם תחת לשוני
18 יח און אם-ראיתי בלבי לא ישמע אדני
19 יט אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי
20 כ ברוך אלהים אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי
תהלים סז – Tehilim 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150