71:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים עא – Tehilim 71
Tehilim 71
Westminster Leningrad Codex
1 א בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם
2 ב בצדקתך תצילני ותפלטני הטה-אלי אזנך והושיעני
3 ג היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי אתה
4 ד אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ
5 ה כי-אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי
6 ו עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד
7 ז כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי-עז
8 ח ימלא פי תהלתך כל-היום תפארתך
9 ט אל-תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל-תעזבני
10 י כי-אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו
11 יא לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי-אין מציל
12 יב אלהים אל-תרחק ממני אלהי לעזרתי חישה
13 יג יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי
14 יד ואני תמיד איחל והוספתי על-כל-תהלתך
15 טו פי יספר צדקתך כל-היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות
16 טז אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך
17 יז אלהים למדתני מנעורי ועד-הנה אגיד נפלאותיך
18 יח וגם עד-זקנה ושיבה אלהים אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור לכל-יבוא גבורתך
19 יט וצדקתך אלהים עד-מרום אשר-עשית גדלות אלהים מי כמוך
20 כ אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני
21 כא תרב גדלתי ותסב תנחמני
22 כב גם-אני אודך בכלי-נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל
23 כג תרננה שפתי כי אזמרה-לך ונפשי אשר פדית
24 כד גם-לשוני כל-היום תהגה צדקתך כי-בשו כי-חפרו מבקשי רעתי
תהלים עב – Tehilim 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150