73:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים עג – Tehilim 73
Tehilim 73
Westminster Leningrad Codex
1 א מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב
2 ב ואני כמעט נטוי רגלי כאין שפכה אשרי
3 ג כי-קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה
4 ד כי אין חרצבות למותם ובריא אולם
5 ה בעמל אנוש אינמו ועם-אדם לא ינגעו
6 ו לכן ענקתמו גאוה יעטף-שית חמס למו
7 ז יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב
8 ח ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו
9 ט שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ
10 י לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו
11 יא ואמרו איכה ידע-אל ויש דעה בעליון
12 יב הנה-אלה רשעים ושלוי עולם השגו-חיל
13 יג אך-ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי
14 יד ואהי נגוע כל-היום ותוכחתי לבקרים
15 טו אם-אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי
16 טז ואחשבה לדעת זאת עמל היא בעיני
17 יז עד-אבוא אל-מקדשי-אל אבינה לאחריתם
18 יח אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות
19 יט איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן-בלהות
20 כ כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה
21 כא כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן
22 כב ואני-בער ולא אדע בהמות הייתי עמך
23 כג ואני תמיד עמך אחזת ביד-ימיני
24 כד בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני
25 כה מי-לי בשמים ועמך לא-חפצתי בארץ
26 כו כלה שארי ולבבי צור-לבבי וחלקי אלהים לעולם
27 כז כי-הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל-זונה ממך
28 כח ואני קרבת אלהים לי-טוב שתי באדני יהוה מחסי לספר כל-מלאכותיך
תהלים עד – Tehilim 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150