74:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים עד – Tehilim 74
Tehilim 74
Westminster Leningrad Codex
1 א משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך
2 ב זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר-ציון זה שכנת בו
3 ג הרימה פעמיך למשאות נצח כל-הרע אויב בקדש
4 ד שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות
5 ה יודע כמביא למעלה בסבך-עץ קרדמות
6 ו ועת פתוחיה יחד בכשיל וכילפות יהלמון
7 ז שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן-שמך
8 ח אמרו בלבם נינם יחד שרפו כל-מועדי-אל בארץ
9 ט אותתינו לא ראינו אין-עוד נביא ולא-אתנו ידע עד-מה
10 י עד-מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח
11 יא למה תשיב ידך וימינך מקרב חוקך כלה
12 יב ואלהים מלכי מקדם פעל ישועות בקרב הארץ
13 יג אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על-המים
14 יד אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים
15 טו אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן
16 טז לך יום אף-לך לילה אתה הכינות מאור ושמש
17 יז אתה הצבת כל-גבולות ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם
18 יח זכר-זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שמך
19 יט אל-תתן לחית נפש תורך חית ענייך אל-תשכח לנצח
20 כ הבט לברית כי מלאו מחשכי-ארץ נאות חמס
21 כא אל-ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך
22 כב קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני-נבל כל-היום
23 כג אל-תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד
תהלים עה – Tehilim 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150