75:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים עה – Tehilim 75
Tehilim 75
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר
2 ב הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך
3 ג כי אקח מועד אני מישרים אשפט
4 ד נמגים ארץ וכל-ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה
5 ה אמרתי להוללים אל-תהלו ולרשעים אל-תרימו קרן
6 ו אל-תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק
7 ז כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים
8 ח כי-אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים
9 ט כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך-שמריה ימצו ישתו כל רשעי-ארץ
10 י ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב
11 יא וכל-קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק
תהלים עו – Tehilim 76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150