77:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים עז – Tehilim 77
Tehilim 77
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח על-ידיתון לאסף מזמור
2 ב קולי אל-אלהים ואצעקה קולי אל-אלהים והאזין אלי
3 ג ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי
4 ד אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה
5 ה אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר
6 ו חשבתי ימים מקדם שנות עולמים
7 ז אזכרה נגינתי בלילה עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי
8 ח הלעולמים יזנח אדני ולא-יסיף לרצות עוד
9 ט האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר
10 י השכח חנות אל אם-קפץ באף רחמיו סלה
11 יא ואמר חלותי היא שנות ימין עליון
12 יב אזכיר מעללי-יה כי-אזכרה מקדם פלאך
13 יג והגיתי בכל-פעלך ובעלילותיך אשיחה
14 יד אלהים בקדש דרכך מי-אל גדול כאלהים
15 טו אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך
16 טז גאלת בזרוע עמך בני-יעקב ויוסף סלה
17 יז ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות
18 יח זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף-חצציך יתהלכו
19 יט קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ
20 כ בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו
21 כא נחית כצאן עמך ביד-משה ואהרן
תהלים עח – Tehilim 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150