78:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים עח – Tehilim 78
Tehilim 78
Westminster Leningrad Codex
1 א משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי-פי
2 ב אפתחה במשל פי אביעה חידות מני-קדם
3 ג אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו-לנו
4 ד לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאתיו אשר עשה
5 ה ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את-אבותינו להודיעם לבניהם
6 ו למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם
7 ז וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי-אל ומצותיו ינצרו
8 ח ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא-הכין לבו ולא-נאמנה את-אל רוחו
9 ט בני-אפרים נושקי רומי-קשת הפכו ביום קרב
10 י לא שמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת
11 יא וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם
12 יב נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה-צען
13 יג בקע ים ויעבירם ויצב-מים כמו-נד
14 יד וינחם בענן יומם וכל-הלילה באור אש
15 טו יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה
16 טז ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים
17 יז ויוסיפו עוד לחטא-לו למרות עליון בציה
18 יח וינסו-אל בלבבם לשאל-אכל לנפשם
19 יט וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר
20 כ הן הכה-צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם-לחם יוכל תת אם-יכין שאר לעמו
21 כא לכן שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם-אף עלה בישראל
22 כב כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו
23 כג ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח
24 כד וימטר עליהם מן לאכל ודגן-שמים נתן למו
25 כה לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע
26 כו יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן
27 כז וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף
28 כח ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו
29 כט ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם
30 ל לא-זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם
31 לא ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע
32 לב בכל-זאת חטאו-עוד ולא-האמינו בנפלאותיו
33 לג ויכל-בהבל ימיהם ושנותם בבהלה
34 לד אם-הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו-אל
35 לה ויזכרו כי-אלהים צורם ואל עליון גאלם
36 לו ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו-לו
37 לז ולבם לא-נכון עמו ולא נאמנו בבריתו
38 לח והוא רחום יכפר עון ולא-ישחית והרבה להשיב אפו ולא-יעיר כל-חמתו
39 לט ויזכר כי-בשר המה רוח הולך ולא ישוב
40 מ כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון
41 מא וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו
42 מב לא-זכרו את-ידו יום אשר-פדם מני-צר
43 מג אשר-שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה-צען
44 מד ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל-ישתיון
45 מה ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם
46מו ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה
47מז יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל
48מח ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים
49מט ישלח-בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים
50נ יפלס נתיב לאפו לא-חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר
51נא ויך כל-בכור במצרים ראשית אונים באהלי-חם
52נב ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר
53נג וינחם לבטח ולא פחדו ואת-אויביהם כסה הים
54נד ויביאם אל-גבול קדשו הר-זה קנתה ימינו
55נה ויגרש מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל
56נו וינסו וימרו את-אלהים עליון ועדותיו לא שמרו
57נז ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה
58נח ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו
59נט שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל
60ס ויטש משכן שלו אהל שכן באדם
61סא ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד-צר
62סב ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר
63סג בחוריו אכלה-אש ובתולתיו לא הוללו
64סד כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה
65סה ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין
66סו ויך-צריו אחור חרפת עולם נתן למו
67סז וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר
68סח ויבחר את-שבט יהודה את-הר ציון אשר אהב
69סט ויבן כמו-רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם
70ע ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן
71עא מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו
72עב וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם
תהלים עט – Tehilim 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150