79:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים עט – Tehilim 79
Tehilim 79
Westminster Leningrad Codex
1 א מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את-ירושלם לעיים
2 ב נתנו את-נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו-ארץ
3 ג שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר
4 ד היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו
5 ה עד-מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו-אש קנאתך
6 ו שפך חמתך אל הגוים אשר לא-ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו
7 ז כי אכל את-יעקב ואת-נוהו השמו
8 ח אל-תזכר-לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד
9 ט עזרנו אלהי ישענו על-דבר כבוד-שמך והצילנו וכפר על-חטאתינו למען שמך
10 י למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם-עבדיך השפוך
11 יא תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה
12 יב והשב לשכנינו שבעתים אל-חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני
13 יג ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך
תהלים פ – Tehilim 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150