80:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים פ – Tehilim 80
Tehilim 80
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח אל-ששנים עדות לאסף מזמור
2 ב רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה
3 ג לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את-גבורתך ולכה לישעתה לנו
4 ד אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה
5 ה יהוה אלהים צבאות עד-מתי עשנת בתפלת עמך
6 ו האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש
7 ז תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו-למו
8 ח אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה
9 ט גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה
10 י פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ
11 יא כסו הרים צלה וענפיה ארזי-אל
12 יב תשלח קצירה עד-ים ואל-נהר יונקותיה
13 יג למה פרצת גדריה וארוה כל-עברי דרך
14 יד יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה
15 טו אלהים צבאות שוב-נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת
16 טז וכנה אשר-נטעה ימינך ועל-בן אמצתה לך
17 יז שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו
18 יח תהי-ידך על-איש ימינך על-בן-אדם אמצת לך
19 יט ולא-נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא
20 כ יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה
תהלים פא – Tehilim 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150