84:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים פד – Tehilim 84
Tehilim 84
Westminster Leningrad Codex
1 א למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור
2 ב מה-ידידות משכנותיך יהוה צבאות
3 ג נכספה וגם-כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל-חי
4 ד גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר-שתה אפרחיה את-מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי
5 ה אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה
6 ו אשרי אדם עוז-לו בך מסלות בלבבם
7 ז עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם-ברכות יעטה מורה
8 ח ילכו מחיל אל-חיל יראה אל-אלהים בציון
9 ט יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה
10 י מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך
11 יא כי טוב-יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי-רשע
12 יב כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע-טוב להלכים בתמים
13 יג יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך
תהלים פה – Tehilim 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150