88:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים פח – Tehilim 88
Tehilim 88
Westminster Leningrad Codex
1 א שיר מזמור לבני-קרח למנצח על-מחלת לענות משכיל להימן האזרחי
2 ב יהוה אלהי ישועתי יום-צעקתי בלילה נגדך
3 ג תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי
4 ד כי-שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו
5 ה נחשבתי עם-יורדי בור הייתי כגבר אין-איל
6 ו במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו
7 ז שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות
8 ח עלי סמכה חמתך וכל-משבריך ענית סלה
9 ט הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא
10 י עיני דאבה מני-עני קראתיך יהוה בכל-יום שטחתי אליך כפי
11 יא הלמתים תעשה-פלא אם-רפאים יקומו יודוך סלה
12 יב היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון
13 יג היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה
14 יד ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך
15 טו למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני
16 טז עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה
17 יז עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני
18 יח סבוני כמים כל-היום הקיפו עלי יחד
19 יט הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך
תהלים פט – Tehilim 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150