89:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים פט – Tehilim 89
Tehilim 89
Westminster Leningrad Codex
1 א משכיל לאיתן האזרחי
2 ב חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי
3 ג כי-אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם
4 ד כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי
5 ה עד-עולם אכין זרעך ובניתי לדר-ודור כסאך סלה
6 ו ויודו שמים פלאך יהוה אף-אמונתך בקהל קדשים
7 ז כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים
8 ח אל נערץ בסוד-קדשים רבה ונורא על-כל-סביביו
9 ט יהוה אלהי צבאות מי-כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך
10 י אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם
11 יא אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך
12 יב לך שמים אף-לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם
13 יג צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו
14 יד לך זרוע עם-גבורה תעז ידך תרום ימינך
15 טו צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך
16 טז אשרי העם ידעי תרועה יהוה באור-פניך יהלכון
17 יז בשמך יגילון כל-היום ובצדקתך ירומו
18 יח כי-תפארת עזמו אתה וברצונך תרים קרנינו
19 יט כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו
20 כ אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על-גבור הרימותי בחור מעם
21 כא מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו
22 כב אשר ידי תכון עמו אף-זרועי תאמצנו
23 כג לא-ישיא אויב בו ובן-עולה לא יעננו
24 כד וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף
25 כה ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו
26 כו ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו
27 כז הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי
28 כח אף-אני בכור אתנהו עליון למלכי-ארץ
29 כט לעולם אשמור-לו חסדי ובריתי נאמנת לו
30 ל ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים
31 לא אם-יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון
32 לב אם-חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו
33 לג ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם
34 לד וחסדי לא-אפיר מעמו ולא-אשקר באמונתי
35 לה לא-אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה
36 לו אחת נשבעתי בקדשי אם-לדוד אכזב
37 לז זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי
38 לח כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה
39 לט ואתה זנחת ותמאס התעברת עם-משיחך
40 מ נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו
41 מא פרצת כל-גדרתיו שמת מבצריו מחתה
42 מב שסהו כל-עברי דרך היה חרפה לשכניו
43 מג הרימות ימין צריו השמחת כל-אויביו
44 מד אף-תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה
45 מה השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה
46מו הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה
47מז עד-מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו-אש חמתך
48מח זכר-אני מה-חלד על-מה-שוא בראת כל-בני-אדם
49מט מי גבר יחיה ולא יראה-מות ימלט נפשו מיד-שאול סלה
50נ איה חסדיך הראשנים אדני נשבעת לדוד באמונתך
51נא זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל-רבים עמים
52נב אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך
53נג ברוך יהוה לעולם אמן ואמן
תהלים צ – Tehilim 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150