91:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים צא – Tehilim 91
Tehilim 91
Westminster Leningrad Codex
1 א ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן
2 ב אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח-בו
3 ג כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות
4 ד באברתו יסך לך ותחת-כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו
5 ה לא-תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם
6 ו מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים
7 ז יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש
8 ח רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה
9 ט כי-אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך
10 י לא-תאנה אליך רעה ונגע לא-יקרב באהלך
11 יא כי מלאכיו יצוה-לך לשמרך בכל-דרכיך
12 יב על-כפים ישאונך פן-תגף באבן רגלך
13 יג על-שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין
14 יד כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי-ידע שמי
15 טו יקראני ואענהו עמו-אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו
16 טז ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי
תהלים צב – Tehilim 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150