96:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים צו – Tehilim 96
Tehilim 96
Westminster Leningrad Codex
1 א שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל-הארץ
2 ב שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום-ליום ישועתו
3 ג ספרו בגוים כבודו בכל-העמים נפלאותיו
4 ד כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על-כל-אלהים
5 ה כי כל-אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה
6 ו הוד-והדר לפניו עז ותפארת במקדשו
7 ז הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז
8 ח הבו ליהוה כבוד שמו שאו-מנחה ובאו לחצרותיו
9 ט השתחוו ליהוה בהדרת-קדש חילו מפניו כל-הארץ
10 י אמרו בגוים יהוה מלך אף-תכון תבל בל-תמוט ידין עמים במישרים
11 יא ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו
12 יב יעלז שדי וכל-אשר-בו אז ירננו כל-עצי-יער
13 יג לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק ועמים באמונתו
תהלים צז – Tehilim 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150