97:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים צז – Tehilim 97
Tehilim 97
Westminster Leningrad Codex
1 א יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים
2 ב ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו
3 ג אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו
4 ד האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ
5 ה הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל-הארץ
6 ו הגידו השמים צדקו וראו כל-העמים כבודו
7 ז יבשו כל-עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו-לו כל-אלהים
8 ח שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה
9 ט כי-אתה יהוה עליון על-כל-הארץ מאד נעלית על-כל-אלהים
10 י אהבי יהוה שנאו-רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם
11 יא אור זרע לצדיק ולישרי-לב שמחה
12 יב שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו
תהלים צח – Tehilim 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150