101:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קא – Tehilim 101
Tehilim 101
Westminster Leningrad Codex
1 א לדוד מזמור חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה
2 ב אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם-לבבי בקרב ביתי
3 ג לא-אשית לנגד עיני דבר-בליעל עשה-סטים שנאתי לא ידבק בי
4 ד לבב עקש יסור ממני רע לא אדע
5 ה מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה-עינים ורחב לבב אתו לא אוכל
6 ו עיני בנאמני-ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני
7 ז לא-ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא-יכון לנגד עיני
8 ח לבקרים אצמית כל-רשעי-ארץ להכרית מעיר-יהוה כל-פעלי און
תהלים קב – Tehilim 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150