103:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קג – Tehilim 103
Tehilim 103
Westminster Leningrad Codex
1 א לדוד ברכי נפשי את-יהוה וכל-קרבי את-שם קדשו
2 ב ברכי נפשי את-יהוה ואל-תשכחי כל-גמוליו
3 ג הסלח לכל-עונכי הרפא לכל-תחלואיכי
4 ד הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים
5 ה המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי
6 ו עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל-עשוקים
7 ז יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו
8 ח רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב-חסד
9 ט לא-לנצח יריב ולא לעולם יטור
10 י לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו
11 יא כי כגבה שמים על-הארץ גבר חסדו על-יראיו
12 יב כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את-פשעינו
13 יג כרחם אב על-בנים רחם יהוה על-יראיו
14 יד כי-הוא ידע יצרנו זכור כי-עפר אנחנו
15 טו אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ
16 טז כי רוח עברה-בו ואיננו ולא-יכירנו עוד מקומו
17 יז וחסד יהוה מעולם ועד-עולם על-יראיו וצדקתו לבני בנים
18 יח לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם
19 יט יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה
20 כ ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו
21 כא ברכו יהוה כל-צבאיו משרתיו עשי רצונו
22 כב ברכו יהוה כל-מעשיו בכל-מקמות ממשלתו ברכי נפשי את-יהוה
תהלים קד – Tehilim 104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150