104:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קד – Tehilim 104
Tehilim 104
Westminster Leningrad Codex
1 א ברכי נפשי את-יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת
2 ב עטה-אור כשלמה נוטה שמים כיריעה
3 ג המקרה במים עליותיו השם-עבים רכובו המהלך על-כנפי-רוח
4 ד עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט
5 ה יסד-ארץ על-מכוניה בל-תמוט עולם ועד
6 ו תהום כלבוש כסיתו על-הרים יעמדו מים
7 ז מן-גערתך ינוסון מן-קול רעמך יחפזון
8 ח יעלו הרים ירדו בקעות אל-מקום זה יסדת להם
9 ט גבול-שמת בל-יעברון בל-ישבון לכסות הארץ
10 י המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון
11 יא ישקו כל-חיתו שדי ישברו פראים צמאם
12 יב עליהם עוף-השמים ישכון מבין עפאים יתנו-קול
13 יג משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ
14 יד מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן-הארץ
15 טו ויין ישמח לבב-אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב-אנוש יסעד
16 טז ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע
17 יז אשר-שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה
18 יח הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשפנים
19 יט עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו
20 כ תשת-חשך ויהי לילה בו-תרמש כל-חיתו-יער
21 כא הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם
22 כב תזרח השמש יאספון ואל-מעונתם ירבצון
23 כג יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי-ערב
24 כד מה-רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך
25 כה זה הים גדול ורחב ידים שם-רמש ואין מספר חיות קטנות עם-גדלות
26 כו שם אניות יהלכון לויתן זה-יצרת לשחק-בו
27 כז כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו
28 כח תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב
29 כט תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל-עפרם ישובון
30 ל תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה
31 לא יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו
32 לב המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו
33 לג אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי
34 לד יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה
35 לה יתמו חטאים מן-הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את-יהוה הללו-יה
תהלים קה – Tehilim 105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150