106:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קו – Tehilim 106
Tehilim 106
Westminster Leningrad Codex
1 א הללו-יה הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו
2 ב מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל-תהלתו
3 ג אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל-עת
4 ד זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך
5 ה לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם-נחלתך
6 ו חטאנו עם-אבותינו העוינו הרשענו
7 ז אבותינו במצרים לא-השכילו נפלאותיך לא זכרו את-רב חסדיך וימרו על-ים בים-סוף
8 ח ויושיעם למען שמו להודיע את-גבורתו
9 ט ויגער בים-סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר
10 י ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב
11 יא ויכסו-מים צריהם אחד מהם לא נותר
12 יב ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו
13 יג מהרו שכחו מעשיו לא-חכו לעצתו
14 יד ויתאוו תאוה במדבר וינסו-אל בישימון
15 טו ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם
16 טז ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה
17 יז תפתח-ארץ ותבלע דתן ותכס על-עדת אבירם
18 יח ותבער-אש בעדתם להבה תלהט רשעים
19 יט יעשו-עגל בחרב וישתחוו למסכה
20 כ וימירו את-כבודם בתבנית שור אכל עשב
21 כא שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים
22 כב נפלאות בארץ חם נוראות על-ים-סוף
23 כג ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית
24 כד וימאסו בארץ חמדה לא-האמינו לדברו
25 כה וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה
26 כו וישא ידו להם להפיל אותם במדבר
27 כז ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות
28 כח ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים
29 כט ויכעיסו במעלליהם ותפרץ-בם מגפה
30 ל ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה
31 לא ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד-עולם
32 לב ויקציפו על-מי מריבה וירע למשה בעבורם
33 לג כי-המרו את-רוחו ויבטא בשפתיו
34 לד לא-השמידו את-העמים אשר אמר יהוה להם
35 לה ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם
36 לו ויעבדו את-עצביהם ויהיו להם למוקש
37 לז ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם לשדים
38 לח וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים
39 לט ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם
40 מ ויחר-אף יהוה בעמו ויתעב את-נחלתו
41 מא ויתנם ביד-גוים וימשלו בהם שנאיהם
42 מב וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם
43 מג פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם
44 מד וירא בצר להם בשמעו את-רנתם
45 מה ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו
46מו ויתן אותם לרחמים לפני כל-שוביהם
47מז הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן-הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך
48מח ברוך יהוה אלהי ישראל מן-העולם ועד העולם ואמר כל-העם אמן הללו-יה
תהלים קז – Tehilim 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150