110:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קי – Tehilim 110
Tehilim 110
Westminster Leningrad Codex
1 א לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך
2 ב מטה-עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך
3 ג עמך נדבת ביום חילך בהדרי-קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך
4 ד נשבע יהוה ולא ינחם אתה-כהן לעולם על-דברתי מלכי-צדק
5 ה אדני על-ימינך מחץ ביום-אפו מלכים
6 ו ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על-ארץ רבה
7 ז מנחל בדרך ישתה על-כן ירים ראש
תהלים קיא – Tehilim 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150