111:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קיא – Tehilim 111
Tehilim 111
Westminster Leningrad Codex
1 א הללו-יה אודה יהוה בכל-לבב בסוד ישרים ועדה
2 ב גדלים מעשי יהוה דרושים לכל-חפציהם
3 ג הוד-והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד
4 ד זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום יהוה
5 ה טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו
6 ו כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים
7 ז מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל-פקודיו
8 ח סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר
9 ט פדות שלח לעמו צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא שמו
10 י ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו עמדת לעד
תהלים קיב – Tehilim 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150