113:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קיג – Tehilim 113
Tehilim 113
Westminster Leningrad Codex
1 א הללו-יה הללו עבדי יהוה הללו את-שם יהוה
2 ב יהי שם יהוה מברך מעתה ועד-עולם
3 ג ממזרח-שמש עד-מבואו מהלל שם יהוה
4 ד רם על-כל-גוים יהוה על השמים כבודו
5 ה מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת
6 ו המשפילי לראות בשמים ובארץ
7 ז מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון
8 ח להושיבי עם-נדיבים עם נדיבי עמו
9 ט מושיבי עקרת הבית אם-הבנים שמחה הללו-יה
תהלים קיד – Tehilim 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150